top
Strona główna » Działy » Pływanie » Regulaminy

Regulaminy


Regulamin rekrutacji  

I. ZASADY OGÓLNE:

 

1. Pływalnia KSOS CENTRUM – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:15 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów. 

2. Pływalnia KSOS OSR KURDWANÓW NOWY – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:35 (koniec zajęć), lekcje prowadzone są przez 4 instruktorów dla dwóch klas równolegle. 

3. Pływalnia KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE - zajęcia odbywają się od poniedziałki do piątku w godzinach 8:00 - 15:30 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów.

4. Pływalnia KSOS MBP NOWA HUTA - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:15 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów.

5. Pływalnia OSiR KOLNA – zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:45 – 13:15 (koniec zajęć). Lekcje prowadzone są przez 4 instruktorów dla dwóch klas równolegle. Ksos nie posiada pływalni na wyłączność. Równolegle do zajęć dydaktycznych pływalnia otwarta jest dla klientów indywidualnych.

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są grupy ze szkół podstawowych z terenu gminy Kraków.
• Klasy III ( zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji UM Krakowa).
• Klasy II, I.
• Inne
2. Rekrutacja na zajęcia trwa od 1.03.2018 do 31.03.2018 r. – zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc.
• kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na zajęcia. Liczy się data wpływu deklaracji do sekretariatów na poszczególnych placówkach. Deklaracjom złożonym przed terminem rekrutacji przypisana będzie data pierwszego dnia okresu rekrutacyjnego.

3. Zgłoszenie zbiorcze z każdej szkoły powinno zawierać:
• dokładną ilość klas i liczebność poszczególnych grup (informacje te są niezbędne do planowania pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą na rok szkolny 2018/2019)
• pływalnię, na której mają być realizowane zajęcia (sugerowane dni i godziny zajęć będą w miarę możliwości brane pod uwagę) 
4. W sytuacjach spornych i nierozstrzygniętych przez regulamin, ostateczną decyzję 
o przyjęciu grupy podejmuje Kierownik Działu Pływania. 
5. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących miejscach, przy czym szkoły składają deklarację na pływalni, którą wskazują w deklaracji z pierwszego wyboru:
• sekretariat KSOS CENTRUM, OSiR KOLNA, al. Powstania Warszawskiego 6
• sekretariat KSOS OSR KURDWANÓW NOWY, ul. Wysłouchów 34 a 
• sekretariat KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Francesco Nullo 23
• sekretariat KSOS MBP NOWA HUTA, oś. Kolorowe 29b
za potwierdzeniem przyjęcia lub listownie.
6. Po zakończonej rekrutacji Dyrekcje szkół otrzymają harmonogramy zajęć oraz do podpisania 2 egzemplarze Umowy o przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego - nauka i doskonalenie pływania, jeden egzemplarz dla szkoły drugi dla KSOS.

Zwrot podpisanych umów do 15 czerwca 2018 r. W przypadku nie złożenia umowy w wyznaczonym terminie szkoła może być wykluczona z rekrutacji.   

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Pływania i Regulaminu Pływalni. 

1. Wychowawca lub opiekun klasy ma obowiązek na pierwsze zajęcia jakie odbywają się w wodzie, przedłożyć listę dzieci podbitą pieczątką szkoły, oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach nauki pływania Ksos. Dla dzieci z problemami zdrowotnymi nauczyciel może wymagać dodatkowego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do uczestnictwa w tych zajęciach.       

2.  Bez listy uczestników zajęć i odpowiednich zgód uczniowie nie zostaną przyjęci na zajęcia w wodzie.        

3. Lekcję nauki pływania prowadzi 2 instruktorów  w obecności ratownika, grupa liczy max 30 dzieci, jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Na halę pływalni grupa wchodzi wyłącznie pod opieką instruktora lub ratownika, o wyznaczonej godzinie, zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką.       

5. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik a w szatniach i pod natryskami wychowawca lub opiekun grupy.        

6. Wychowawca lub opiekun klasy powinien zapewnić swoim uczniom ustawiczny nadzór w hali basenu podczas każdych zajęć w wodzie. (Rozp.MENiS z dnia 31grudnia2002r, § 34, pkt. 3).

7.  Dzieciom nie ćwiczącym, przebywanie na pływalni jest dozwolone wyłącznie pod opieką wychowawcy lub opiekuna grupy. 

8. W trakcie zajęć uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom instruktorów lub ratownika.  

9. W przypadku naruszenia regulaminu zajęć lub pływalni instruktor lub ratownik:         

  • udziela upomnienia ustnego        
  •  usuwa czasowo z wody        

10. W przypadku nieobecności ucznia na 6 lekcjach lub dłużej obowiązkowe jest usprawiedliwienie lekarskie. 

11. Ze względów bezpieczeństwa uczestnikom zajęć niedozwolone jest ćwiczenie w biżuterii (zegarki, kolczyki, łańcuszki), jednocześnie za pozostawione i zagubione przedmioty na hali pływalni instruktor ani ratownik nie ponosi odpowiedzialności.

 Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat