Strona główna » Praca

Praca

14.02.2018

 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
stanowisko ds. płac.

 


I. Wymogi formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. Wykształcenie wyższe, lub średnie i 2 lata stażu pracy.

II. Wymagania dodatkowe (mile widziane)

1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,
2. Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO, Vulcan,
3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
4. Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)
5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS
4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),
6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
7. Sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,
8. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,
10. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,
11. Prowadzenie księgowości PKZP przy KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od zaraz, na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
2. Wymiar zatrudnienia – pełny etat,
3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników KSOS,
4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.


Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
stanowisko ds. płac.

 


I. Wymogi formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 1 rok lub wykształcenie średnie i 4 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata.


II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,
2. Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO, Vulcan,
3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
4. Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)
5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS
4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),
6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
7. Sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,
8. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,
10. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,
11. Prowadzenie księgowości PKZP przy KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od zaraz, na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
2. Wymiar zatrudnienia – pełny etat,
3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników KSOS,
4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 08 lutego 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

13.02.2018

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko
urzędnicze bez zatrudnienia kandydata.

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu
w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) wykształcenie minimum średnie preferowane gastronomiczne lub kierunkowe w tej dziedzinie oraz staż pracy odpowiednio 4 lata bądź 2 lata przy wykształceniu wyższym,
3) znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i kalkulacji posiłków zgodnie z polskimi normami żywieniowymi oraz zasad HACCP poparta kierunkowym wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
2) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Warunki pracy i płacy:
1) Umowa o pracę od 01.02.2018
2) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu – sezonowo (około 5 miesięcy w roku) zwiększenie do pełnego etatu,
3) Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent, zgodnie z VII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,
4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
5) miejsce pracy: Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej działalności ośrodka,
2) organizowanie i prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem – sporządzanie jadłospisów, zakup środków żywności, zabezpieczenie sanitarnych warunków ich przewozu i przechowywania, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, sporządzanie raportów żywieniowych oraz zestawień zakupu i zużycia artykułów żywnościowych,
3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu HACCP,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
5) prowadzenie książek meldunkowych oraz naliczanie odpłatności za pobyt.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent ds. zaopatrzenia” należy składać osobiście w BSW „Lubogoszcz” lub drogą pocztową na adres:
Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz”
34-734 Kasinka Mała
Tel 18 331 30 01
ewentualnie osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku
(liczy się data wpływu do placówki).

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KSOS.

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości – 0,8 etatu

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne

lub podyplomowe ekonomiczne oraz staż pracy odpowiednio 5 lat bądź 4 lata przy wykształceniu wyższym,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość programu finansowo–księgowego Aktyn oraz programu Płatnik

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) Zatrudnienie od 01.01.2018

2) wymiar czasu pracy: 0,8 etatu,

3) Stanowisko i wynagrodzenie: specjalista, zgodnie z VIII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,

4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa

o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

5) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z oddelegowaniem do NSZZ „Solidarność”.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej

niż 6%.
 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych

2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych poprzez określenie: daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,

3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,

4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami, naliczanie należnych odsetek

od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie wezwań do zapłaty,

5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia biura

7) sporządzanie na koniec roku sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków sporządzenie strat oraz informacji dodatkowej zgodnie sporządzenie wymogami odpowiednich ustaw

i rozporządzeń

8) dokonywanie rozliczeń z US, wystawianie deklaracji PIT, dokonywanie rozliczeń z ZUS, składanie deklaracji RCA i DRA

9) zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze

ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku

(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne

lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń oraz na stronie internetowej KSOS.

 

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS

 Zdzisław Tracz

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a
wybrano:

Panią Furtak Renata zam. Kraków

Uzasadnienie wyboru:

Pani Furtak Renata spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze na w/wym. stanowisko. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne
oraz wymagany staż pracy. Ma szerokie umiejętności praktycznego
zastosowania przepisów z zakresu księgowości. Jej kompetencje i
umiejętności przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o
podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

mgr Zdzisław TraczCopyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat