Strona główna » Praca

Praca

05.02.2019

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy poszukuje kandydatki na stanowisko

sprzątającej.

Wymiar: ½ etatu,

Umowa o pracę od zaraz,

Praca 2-zmianowa od poniedziałku do niedzieli.

Szczegółowe informacje:

KSOS

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków

tel. 12 410 64 24, 12 410 64 20

 

=========================================================================================

02.01.2019

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - 1 etat1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
3) znajomość ustawy o rachunkowości,
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych,
4) znajomość przepisów w zakresie podatku VAT,
5) znajomość programu finansowo–księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
6) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Warunki pracy i płacy:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat,
2) płaca zasadnicza z przedziału 2400,- do 2900,- w zależności od wykształcenia i stażu pracy + premia regulaminowa 20% + dodatek za wieloletnia pracę,
3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
4) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych oraz rejestrach podatku towarów i usług poprzez wskazanie miesiąca i sposobu ujęcia w księgach i rejestrach VAT,
2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych oraz rejestrach VAT poprzez określenie : daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,
3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,
4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami oraz systematyczne, nie rzadziej niż na koniec kwartału, naliczanie należnych odsetek od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty,
5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
6) udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych wymaganych przepisami ustaw i rozporządzeń oraz opracowywanie danych i informacji zgodnie z wytycznymi poszczególnych wydziałów UM Krakowa,
7) gromadzenie dowodów księgowych pod kątem archiwizacji oraz przygotowywanie do przekazania do archiwum KSOS.

6. Wymagane dokumenty:
1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) List motywacyjny i CV,
3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia,
4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-541 Kraków

w terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku.(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.
12. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

30.01.2019

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Sikory Justyny zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Justyna Sikora spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz podyplomowe kilku kierunków, przewyższające pozostałych kandydatów. Ma bardzo szerokie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów, co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru. Posiada długoletni staż pracy na podobnych stanowiskach. Jej kompetencje i umiejętności przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wiedza zaprezentowana w teście umiejętności praktycznych przesądziły o podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

mgr Zdzisław Tracz
 

 

===========================================================================================

06.09.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
samodzielny referent ds. administracyjnych.


I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych


II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres
4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków
6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),
7. Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie gospodarki inwentarzowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą,
2. Nadzorowanie prowadzenia gospodarki inwentarzowej we wszystkich obiektach KSOS,
3. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji OT do przyjęcia urządzeń lub wbudowanych elementów – na środek trwały KSOS,
4. Prowadzenie całości spraw związanych z kasacją materiałów i sprzętu w obiektach KSOS,
5. Przygotowanie wniosków do ustalenia podatku od nieruchomości,
6. Przygotowywanie sprawozdań oraz innych zestawień związanych z prowadzeniem gospodarki inwentarzowej KSOS,
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątku Ośrodka oraz przygotowywanie wszelkich sprawozdań z tym związanych.
8. Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów oraz faktur w obrębie działu administracji KSOS,
9. W przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów lub też w celu usprawnienia funkcjonowania sfery materialnej na obiektach KSOS przygotowywanie propozycji zmian regulaminów, instrukcji, oznakowań oraz innych uregulowań,
10. Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych.
V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 października 2018 roku
2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo
3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem
4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą
zaszeregowania
5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 21 września 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

01.10.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu

Pani Kiełb Aleksandry zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Kiełb Aleksandra spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe. Ponadto była
już zatrudniona w Ośrodku w ramach zastępstwa, podczas którego dała się
poznać jako pracownik samodzielny, komunikatywny, świetnie
współpracujący z zespołem. Ma bardzo szerokie umiejętności praktycznego
zastosowania wybranych zagadnień prawa oraz Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Oświatą, co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru.
Jej kompetencje i umiejętności przedstawione podczas rozmowy
kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
specjalista.


I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 3 lat stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych


II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres
4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków
5. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru
6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office),
ewentualnie znajomość obsługi systemu STRADOM

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Opracowywanie wspólnie w kierownikami obiektów sportowych planów remontów, modernizacji i inwestycji we wszystkich obiektach KSOS,
2. Przygotowywanie materiałów merytorycznych (np. przedmiar robót, szkic projektowy, opis techniczny robót) koniecznych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych
3. Nadzorowanie prac remontowych i inwestycyjnych na wszystkich obiektach KSOS w ramach posiadanych uprawnień
4. Organizowanie oraz uczestniczenie w przeglądzie technicznym wszystkich obiektów KSOS – prowadzonych w oparciu o art. 62 Prawa budowlanego
5. We współpracy z z-cą dyrektora KSOS koordynowanie i organizowanie przygotowania inwestycji (koncepcje projektowe, dokumentacje techniczne, sporządzanie wniosku inwestycyjnego, przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu)
6. Nadzorowanie prowadzonych inwestycji, monitorowanie ich realizacji zgodnie z harmonogramem oraz wprowadzaniem ich przebiegu do systemu STRADOM Urzędu Miasta Krakowa
7. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem Ustawy Prawo zamówień publicznych
8. Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie
9. Prowadzenie procedury przetargowej dla zamówień nieprzekraczających 30.000 € dotyczących zakupu towarów i usług dla wszystkich obiektów KSOS
10. Monitorowanie stanu wykonania kontroli zarządczej KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 października 2018 roku
2. Wymiar zatrudnienia pełny etat – 40 godzin tygodniowo
3. Stanowisko i wynagrodzenie: specjalista, zgodnie z VIII grupą zaszeregowania
4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko specjalisty” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 19 września 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

01.10.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu

Pani Niezabitowskiej Joanny zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Joanna Niezabitowska spełnia wszystkie wymagania określone w
ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe
techniczne. Ma bardzo szerokie umiejętności praktycznego zastosowania
przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane,
co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru. Posiada długoletni
staż pracy na podobnych stanowiskach. Jej kompetencje i umiejętności
przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu
decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
samodzielny referent ds. administracyjnych.


I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
Skarbowe.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.


II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres.
4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków
5. Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji
6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),
ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO) oraz
programu sprzedażowego X-sol

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie raportów kasowych placówki w programie ZSZO.
2. Wystawianie refaktur, faktur i not księgowych ZSZO.
3. Prowadzenie gospodarki inwentarzowej placówki.
4. Czuwanie nad aktualnością informacji na stronie internetowej.
5. Obsługa skrzynki mailowej ośrodka.
6. Rejestrowanie poczty przychodzącej w programie OPTIMA.
7. Pełnienie dyżurów w punkcie kasowym ośrodka.
8. Przygotowywanie grafików pracy.
9. Prowadzenie bieżących spraw administracyjnych.
10. Przygotowywanie komunikatów o jakości wody na pływalni, przysyłanie sprawozdań z badań oraz zgłoszeń do WSSE w Krakowie, przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów badań wody na pływalni.
11. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 września 2018 roku
2. Wymiar zatrudnienia 1 etat – 40 godzin tygodniowo
3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem
4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą
zaszeregowania
5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres michalek@ksos.krakow.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

29.08.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Natanek
Beaty zam. Wieliczka.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Natanek Beata spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze na w/w stanowisko. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy na
podobnych stanowiskach. Jej kompetencje i umiejętności przedstawione
podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu decyzji o
zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy poszukuje kandydatów na stanowisko
ratownika wodnego.

Wymagane uprawnienia do samodzielnej pracy, aktualny KPP, dodatkowe
uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym, przynależność do podmiotu
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

Wymiar: 1/4 etatu,

Umowa o pracę od 01 września 2018,

Praca głównie w soboty i niedziele.


Szczegółowe informacje:

Maria Turek

KSOS

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków


tel. 12 410 64 24, 12 411 58 66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 1 etat
w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) wykształcenie minimum średnie preferowane gastronomiczne lub kierunkowe w tej dziedzinie oraz staż pracy odpowiednio 4 lata bądź 2 lata przy wykształceniu wyższym,
3) znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i kalkulacji posiłków zgodnie z polskimi normami żywieniowymi oraz zasad HACCP poparta kierunkowym wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
2) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Warunki pracy i płacy:
1) Umowa o pracę od 09.07.2018
2) wymiar czasu pracy: 1 etat – sezonowo (maj-październik) przez resztę roku 0,75 etatu,
3) Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent, zgodnie z VII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,
4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
5) miejsce pracy: Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej działalności ośrodka,
2) organizowanie i prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem – sporządzanie jadłospisów, zakup środków żywności, zabezpieczenie sanitarnych warunków ich przewozu i przechowywania, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, sporządzanie raportów żywieniowych oraz zestawień zakupu i zużycia artykułów żywnościowych,
3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu HACCP,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
5) prowadzenie książek meldunkowych oraz naliczanie odpłatności za pobyt.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent ds. zaopatrzenia” należy składać osobiście w BSW „Lubogoszcz” lub drogą pocztową na adres:
Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz”
34-734 Kasinka Mała
Tel 18 331 30 01
ewentualnie osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
w terminie do dnia 06 lipca 2018 roku
(liczy się data wpływu do placówki).

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KSOS.

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

09.07.2018 r.
Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Sportowego w Krakowie informuje ,
że w wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu
Pani Lucyny Pazur zam. Kasina Wielka

Uzasadnienie wyboru:

Pani Lucyna Pazur spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada długoletni staż pracy na stanowisku urzędniczym.
Wykazała się znajomością systemu HACCP oraz zasad zbiorowego żywienia
w placówkach resortu oświaty. Pracowała 20 lat na stanowisku z tym związanym ,
co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru. Jej kompetencje i umiejętności przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu decyzji
o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2018

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy poszukuje kandydatów na stanowisko ratownika w obiekcie Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta oś. Kolorowe 29 b

Wymiar czasu pracy : 1 etat oraz 0,5 etatu Forma zatrudnienia : umowa o pracę

Praca 2 - zmianowa od poniedziałku do soboty

Szczegółowe informacje:
Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta tel. 664 121 191, 12 644 59 39

 

09.04.2018

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy poszukuje kandydatki na stanowisko
sprzątającej.

Wymiar: ½ etatu,

Umowa o pracę na zastępstwo od zaraz,

Praca 2-zmianowa od poniedziałku do niedzieli.


Szczegółowe informacje:

KSOS

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków


tel. 12 410 64 24, 12 411 58 66

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2018

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.
 
 

I. Wymogi formalne

 
1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

    skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 
 

II. Wymagania dodatkowe

 
1.  Umiejętność analitycznego myślenia

2.  Umiejętność pracy w zespole

3.  Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4.  Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5.  Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji     

6.  Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),                                                    

     ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

 

1.    Prowadzenie procedury przetargowej dla zamówień nie przekraczających 30.000 euro a dotyczących zakupu towarów i usług dla wszystkich obiektów KSOS zgodnie z regulacjami wewnętrznymi KSOS,

2.    Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie,

3.    Monitorowanie stanu wykonania zadań z zakresu kontroli zarządczej w KSOS, przygotowywanie projektów zmian w systemie funkcjonowania kontroli zarządczej,

4.    Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątku Ośrodka oraz przygotowywanie wszelkich sprawozdań z tym związanych,

5.    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

6.    Prowadzenie dokumentów związanych z ustaleniem podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7.    Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych związanych z obiegiem dokumentów w dziale Administracji oraz innych czynności administracyjnych.

 

V. Warunki pracy i płacy

 

1.    Zatrudnienie od 01 maja 2018 roku

2.    Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3.    Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4.    Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5.    Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

 
VI. Wymagane dokumenty:

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2.    List motywacyjny i CV,

3.    Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 

w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku.  (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 
 
 
Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz
 

09.05.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana
Garlickiego Piotra zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Garlicki Piotr spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe. Ma bardzo
szerokie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów Ustawy Prawa
Zamówień Publicznych, co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru.
Posiada długoletni staż pracy na podobnych stanowiskach w placówkach
oświatowych. Jego kompetencje i umiejętności przedstawione podczas
rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu
w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) wykształcenie minimum średnie preferowane gastronomiczne lub kierunkowe w tej dziedzinie oraz staż pracy odpowiednio 4 lata bądź 2 lata przy wykształceniu wyższym,
3) znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i kalkulacji posiłków zgodnie z polskimi normami żywieniowymi oraz zasad HACCP poparta kierunkowym wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
2) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Warunki pracy i płacy:
1) Umowa o pracę od 01.04.2018
2) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu – sezonowo (około 5 miesięcy w roku) zwiększenie do pełnego etatu,
3) Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent, zgodnie z VII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,
4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
5) miejsce pracy: Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej działalności ośrodka,
2) organizowanie i prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem – sporządzanie jadłospisów, zakup środków żywności, zabezpieczenie sanitarnych warunków ich przewozu i przechowywania, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, sporządzanie raportów żywieniowych oraz zestawień zakupu i zużycia artykułów żywnościowych,
3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu HACCP,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
5) prowadzenie książek meldunkowych oraz naliczanie odpłatności za pobyt.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent ds. zaopatrzenia” należy składać osobiście w BSW „Lubogoszcz” lub drogą pocztową na adres:
Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz”
34-734 Kasinka Mała
Tel 18 331 30 01
ewentualnie osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
w terminie do dnia 31 marca 2018 roku
(liczy się data wpływu do placówki).

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KSOS.

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

06.04.2018

 Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana
Mirosława Bałko zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Bałko Mirosław spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz długoletni
staż pracy na stanowisku urzędniczym. Wykazał się znajomością systemu
HACCP popartą stosownymi dokumentami, co miało istotne znaczenie przy
dokonaniu wyboru. Jego kompetencje i umiejętności przedstawione podczas
rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o podjęciu decyzji o zatrudnieniu.


Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018

 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
stanowisko ds. płac.

 


I. Wymogi formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. Wykształcenie wyższe, lub średnie i 2 lata stażu pracy.

II. Wymagania dodatkowe (mile widziane)

1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,
2. Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO, Vulcan,
3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
4. Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)
5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS
4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),
6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
7. Sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,
8. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,
10. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,
11. Prowadzenie księgowości PKZP przy KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od zaraz, na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
2. Wymiar zatrudnienia – pełny etat,
3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników KSOS,
4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.


Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz


 

07.03.2018

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego informuje, że w
wyniku zakończenia procedury podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani
Katarzyny Włodarczyk zam. Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Włodarczyk Katarzyna spełnia wszystkie wymagania określone w
ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe.
Ponadto odbyła staż stanowisku urzędniczym w księgowości Ośrodka,
podczas którego dała się poznać jako pracownik samodzielny,
komunikatywny, świetnie współpracujący z zespołem. Ma bardzo szerokie
umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego oraz
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, co miało istotne znaczenie
przy dokonaniu wyboru. Jej kompetencje i umiejętności przedstawione
podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz części praktycznej przesądziły o
podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
stanowisko ds. płac.

 


I. Wymogi formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 1 rok lub wykształcenie średnie i 4 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata.


II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,
2. Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO, Vulcan,
3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
4. Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)
5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS
4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),
6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
7. Sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,
8. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,
10. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,
11. Prowadzenie księgowości PKZP przy KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od zaraz, na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
2. Wymiar zatrudnienia – pełny etat,
3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników KSOS,
4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny i CV,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 08 lutego 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

13.02.2018

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko
urzędnicze bez zatrudnienia kandydata.

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu
w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) wykształcenie minimum średnie preferowane gastronomiczne lub kierunkowe w tej dziedzinie oraz staż pracy odpowiednio 4 lata bądź 2 lata przy wykształceniu wyższym,
3) znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i kalkulacji posiłków zgodnie z polskimi normami żywieniowymi oraz zasad HACCP poparta kierunkowym wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
2) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Warunki pracy i płacy:
1) Umowa o pracę od 01.02.2018
2) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu – sezonowo (około 5 miesięcy w roku) zwiększenie do pełnego etatu,
3) Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent, zgodnie z VII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,
4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
5) miejsce pracy: Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej działalności ośrodka,
2) organizowanie i prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem – sporządzanie jadłospisów, zakup środków żywności, zabezpieczenie sanitarnych warunków ich przewozu i przechowywania, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, sporządzanie raportów żywieniowych oraz zestawień zakupu i zużycia artykułów żywnościowych,
3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu HACCP,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
5) prowadzenie książek meldunkowych oraz naliczanie odpłatności za pobyt.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent ds. zaopatrzenia” należy składać osobiście w BSW „Lubogoszcz” lub drogą pocztową na adres:
Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz”
34-734 Kasinka Mała
Tel 18 331 30 01
ewentualnie osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku
(liczy się data wpływu do placówki).

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KSOS.

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

01.03.2018

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze bez zatrudnienia kandydata.

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości – 0,8 etatu

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne

lub podyplomowe ekonomiczne oraz staż pracy odpowiednio 5 lat bądź 4 lata przy wykształceniu wyższym,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość programu finansowo–księgowego Aktyn oraz programu Płatnik

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) Zatrudnienie od 01.01.2018

2) wymiar czasu pracy: 0,8 etatu,

3) Stanowisko i wynagrodzenie: specjalista, zgodnie z VIII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,

4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa

o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

5) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z oddelegowaniem do NSZZ „Solidarność”.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej

niż 6%.
 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych

2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych poprzez określenie: daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,

3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,

4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami, naliczanie należnych odsetek

od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie wezwań do zapłaty,

5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia biura

7) sporządzanie na koniec roku sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków sporządzenie strat oraz informacji dodatkowej zgodnie sporządzenie wymogami odpowiednich ustaw

i rozporządzeń

8) dokonywanie rozliczeń z US, wystawianie deklaracji PIT, dokonywanie rozliczeń z ZUS, składanie deklaracji RCA i DRA

9) zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze

ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku

(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne

lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń oraz na stronie internetowej KSOS.

 

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS

 Zdzisław Tracz

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a
wybrano:

Panią Furtak Renata zam. Kraków

Uzasadnienie wyboru:

Pani Furtak Renata spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze na w/wym. stanowisko. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne
oraz wymagany staż pracy. Ma szerokie umiejętności praktycznego
zastosowania przepisów z zakresu księgowości. Jej kompetencje i
umiejętności przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o
podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

mgr Zdzisław TraczCopyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat