Strona główna » Praca

Praca

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy poszukuje kandydatki na stanowisko
sprzątającej.

Wymiar: pełny etat,

Umowa o pracę od 01.09.2017,

Praca 2-zmianowa od poniedziałku do niedzieli.

Szczegółowe informacje:

KSOS

Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków;

tel. 12 410 64 20; 12 411 58 66.

 

 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –
referent ds. administracyjnych.


I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie minimum średnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych


II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres
4. Preferowane wykształcenie o kierunku zgodnym z zakresem obowiązków
5. Znajomość wybranych aktów prawnych dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków
6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),
ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestru faktur,
2. Prowadzenie raportów kasowych, wystawianie faktur, sporządzanie raportów miesięcznych,
3. Prowadzenie gospodarki inwentarzowej w ramach placówki,
4. Prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników,
5. Prowadzenie archiwum placówki zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6. Koordynowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz faktur
7. Przygotowywanie raportów, sprawozdań i innych zestawień z zakresu prowadzonych spraw
8. Bieżące czynności administracyjne oraz obsługa petentów.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 1 września 2017
2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo
3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem
4. Stanowisko i wynagrodzenie: referent d/s administracyjnych, zgodnie z V grupą zaszeregowania
5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, MBP „Śródmieście” ul. Francesco Nullo 23 Kraków

VI. Wymagane dokumenty:
1) Curriculum Vitae
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
7) inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne.

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko referenta w KSOS – MBP Śródmieście” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków

w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

XII. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.


Dyrektor KSOS
Zdzisław Tracz

 

Procedurę naboru zakończono bez wyłonienia kandydata.

Uzasadnienie:

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych z wyłonionymi w pierwszym etapie rekrutacji kandydatami
komisja podjęła decyzję o zakończeniu procedury naboru bez wyłonienia
kandydata. Kompetencje i umiejętności przedstawione przez kandydatów
podczas rozmów kwalifikacyjnych okazały się niewystarczające. Żaden z
kandydatów nie uzyskał wyniku gwarantującego przedstawienie przez
komisję możliwości zatrudnienia.

Dyrektor KSOS

mgr Zdzisław Tracz

 

 

 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

 

I. Wymogi formalne

 

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie minimum średnie oraz staż pracy wymagany na powyższym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

    skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 

 

II. Wymagania dodatkowe

 

1.  Umiejętność analitycznego myślenia

2.  Umiejętność pracy w zespole

3.  Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4.  Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5.  Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji   

6.  Co najmniej 2 letni staż na stanowisku urzędniczym lub innym podobnym stanowisku 

     administracyjnym

7.  Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),                                                    

     ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

 

1.      Prowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

2.      Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,

3.      Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie,

4.      Opiniowanie zawieranych przez KSOS umów w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5.      Organizowanie oraz udział w pracach Komisji Przetargowej oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

6.      Przygotowywanie wniosków do ustalenia podatku od nieruchomości,

7.      Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

8.      Bieżące czynności administracyjne oraz obsługa petentów.

 

V. Warunki pracy i płacy

 

1.      Zatrudnienie od 01 września 2017

2.      Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3.      Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4.      Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5.      Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) Curriculum Vitae

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

7) inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne.

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 

w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku.  (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a
wybrano:

*Wierzbowska Beata zam. Liszki***

Uzasadnienie wyboru:

Pani Wierzbowska Beata spełnia wszystkie wymagania określone w
ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie
wykształcenie. Ma bardzo szerokie umiejętności praktycznego zastosowania
przepisów prawa, co miało istotne znaczenie przy dokonaniu wyboru.
Posiada długoletni staż pracy na podobnym stanowisku. Jej kompetencje i
umiejętności przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej przesądziły o
podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Dyrektor KSOS

mgr Zdzisław Tracz
 

 

 

 

 

 Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat